ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ

FREE marketing

Η επιτυχία της FREE marketing οφείλεται στην επιτυχία των συνεργατών της και μόνο. Για να επιτευχθεί αυτό, φυσικά, όλοι οι συνεργάτες ωφείλουν να ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα εξέλιξης που βασίζεται σε τρείς άξονες:


Marketing and Sales department

 Coaching
 On the job training
 Ψυχολογία καταναλωτή
Επικοινωνιακές ικανότητες
 Ομάδα

Human Resources department

 Ψυχολογία συνεργάτη
 Back Οffice διαφημιστικών καμπανιών
 Team Management
 Αξιολόγηση νέων συνεργατών
 Goal setting – Goal hitting
 Problem solving

Management - καριέρα

Management πελατών
 Management εταιριών
 Management ανθρώπινου δυναμικού
 Management πωλήσεων
Όλα τα παραπάνω ξεκινούν από τα προγράμματα πιστοποιήσεων που δίνει την ευκαιρία σε κάθε συνεργάτη που θέλει να συνδυάσει την επιστήμη του με την επιστήμη του marketing και να ενισχύσει το βιογραφικό του στην αγορά. Τα courses μας:

Course 1: τεχνικές marketing και εκπαίδευσης

Course 2: ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων

Course 3: διοίκηση ομάδας


Τα μαθήματα και οι πιστοποιήσεις δίνονται δωρεάν σε κάθε συνεργάτη που εντάσσεται στο δυναμικό της Free Marketing.